Schermvereniging Elan
SV Elan, thuispagina Scherm historie Schermen, uitleg Scherm clinics Club-info SV Elan Club-info SV Elan Links vanuit het schermen in Roermond Contact met SV Elan

De trainingen van Schermvereniging Elan vinden plaats in de Sporthal Herteheym in Herten. U kunt komen kijken op dinsdagen tussen 18.15 en 20.30 uur. Indien u graag wilt gaan schermen adviseren wij u om een introductiecursus te volgen van zes lessen.

Schermdag:
Dinsdag

junioren: 18.15 - 19.15 uur

jong volwassenen : 18.45 - 19.45 uur

volwassenen: 19.30 - 21.00 uur

Locatie:
Sporthal Herteheym
Putkamp 6
6049 AK Herten

Kosten:

Introductiecursus (6 weken): € 30,00 Inschrijfgeld (eenmalig): € 8,50

Maandelijkse contributie:

- Junioren (tot 21 jaar) € 15,75

- Senioren € 19,75


Familiekorting:

- 1ste kind € 15,75

- 2de kind € 9,75

- 3de en elk volgende kind € 6,75


KNAS contributie wordt jaarlijks door de bond aangepast:
https://www.knas.nl/lidmaatschap Gelieve contributie via automatische afschrijving te voldoen. Bankrelatie Regiobank IBAN: NL66 RBRB 8841.6491.43 t.n.v. Schermvereniging Elan te Roermond.
LogoElan-vrij Johan Wulms - Els Hoogmans - Caroline Schmitz - Gerda Hendrikx
Paul Jereskes - Theo Klaassen

Kleding en andere attributen:

Speciaal voor de schermer die al ruimere tijd lid is van de vereniging denken wij aan de aanschaf van een vest, handschoen en floret. Het masker, broek en sokken kan eventueel later. Wilt u echter mee op toernooi, dan is een totale uitrusting nodig.


Overzicht van benodigde kleding en kosten:


- Masker jeugd: € 90,-

- Masker Fie € 130,-

- Schermvest jeugd € 70,-

- Schermvest Fie € 137,-

- Schermbroek jeugd € 44,-

- Schermbroek Fie € 86,-

- Ondervest jeugd € 56,-

- Ondervest volw. € 62,-

- Handschoen jeugd € 16,-

- Handschoen volw. € 24,-

- Floret mechanisch € 30,-

- Floret elektrisch v.a. € 51,-

- Floret elektrisch Fie v.a. € 100,-


(Al deze spullen kunnen op korte termijn geleverd worden, alle genoemde prijzen zijn indicatief)
LogoElan-vrij

Stichting Leergeld: financiele hulp bij kosten school, sport

Steeds meer ouders hebben hulp nodig op financieel vlak voor kosten van school en sport. Er zijn (2015) 84 lokale Leergeld stichtingen die het mogelijk maken om kinderen te laten deelnemen aan activiteiten (binnen en buiten school) die gewoon zijn voor leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen en kennis en vaardigheden ontwikkelen. De doelgroep van Leergeld: kinderen van vier tot achttien jaar. Naast het geven van hulp, doet Leergeld Nederland ook een beroep op het onderwijs, namelijk om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. De hulp van Leergeld is laagdrempelig, persoonlijk en snel.

Lees hier verder.

LogoElan-vrij

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

LogoElan-vrij

KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond) is de overkoepelende organisatie voor de schermsport in Nederland die bestaat uit 70 verenigingen, met in totaal ongeveer 2600 aangesloten schermers. De KNAS fungeert als belangenbehartiger voor de schermsport binnen de sportwereld (NOC-NSF) en als belangen-afweger binnen de bond om de middelen op een redelijke wijze te verdelen over de diverse aandachtsvelden.

Adres: Postbus 10101, 5240 GA Rosmalen
Website : www.knas.nl

LogoElan-vrij

Privacyverklaring

Schermvereniging Elan, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 40176188, heeft de volgende gegevens digitaal op een laptop, beschermt met Windows Defender programma van de vereniging, in het bezit van de penningmeester en schriftelijk in een klapper, in het bezit van de voorzitter, opgeslagen:

NAW gegevens, geboortedatum en emailadres van alle leden en oud-leden, die zijzelf in een aanmeldingsformulier beschikbaar hebben gesteld. Het bestuur van de Schermvereniging is zich er terdege van bewust dat een e-mailadres een bijzondere/ buitengewoon persoonsgegeven is en dat het in Europa niet te doen gebruikelijk is dit zomaar aan iemand te vragen. Echter is het in Nederland heel gebruikelijk om e-mailadres te bezitten voor een vereniging om zo snel hun leden van informatie te kunnen voorzien. Het bestuur zal er op toezien dat mail aan meerdere leden ten alle tijden in 'blind-copy' worden verzonden. Deze gegevens zijn er t.b.v. van de administratie, het toesturen van brieven aan de leden, het vermelden van hun verjaardag in de verenigingsmail, contributieverwerking van de vereniging en de KNAS (Koninklijke Nederlandse Schermbond) en wedstrijdopgaven. Het bestuur van de Schermvereniging zal bij beлindigen van hun functie alle gegevens (digitaal en schriftelijk) van de vereniging terug geven aan de vereniging en verwijderen uit hun eigen bestanden of database. De dan zittende voorzitter zal hier zorg voor dragen en scheidende lid van het bestuur een overeenkomst laten tekenen waarin het scheidende lid bevestigd geen gegevens van de Schermvereniging meer te bezitten. Het bestuur van de schermvereniging heeft geen directe beschikking over de bankrekeningnummers van de leden, de leden regelen zelf de contributie betaling. De bankrekeningnummers staan echter wel vermeld op de bankafschriften van de vereniging. Het bestuur van de Schermvereniging Elan beheert een website onder naam svelan.nl, alwaar namen van het bestuur vermeld staan en een 06-nummer van de contactpersoon. Naam en adresgegevens van de sporthal staan ook vermeld op de website.

Bij het bestuur van de Schermvereniging zijn twee app-groepen actief.
1. Het bestuur.
2. De zaterdagtraining.
Indien er leden in deze app-groep actief zijn beneden de 16 jaar, zullen de ouders schriftelijk toestemming moeten geven. Dit kan op de wekelijke trainingsavond bij de voorzitter. Bij beлindiging van het lidmaatschap draagt de voorzitter zorg voor verwijdering van de gegevens uit de app. T.b.v. de wedstrijden worden bij opgave van de leden zelf, voor- en achternaam en geboortejaar verstrekt aan de betreffende wedstrijdorganisaties via de mail.

Schermvereniging Elan beschikt over een Facebook-account en instagram-account. Leden hebben op het aanmeldformulier mede getekend voor goedkeuring om eventuele foto's en data te mogen vermelden op deze accounts. Bij minderjarige leden hebben de ouders toestemming gegeven. Het bestuur van de schermvereniging stuurt via de verenigingsmail, wekelijks een nieuwsbrief naar alle leden. Deze wordt verstuurd zonder vermelding van e-mailadressen van de leden.

Het bestuur van de Schermvereniging bewaart/registreert geen medische gegevens van de leden. Indien er bijzonderheden zijn op medisch en of sociaal gebied gaan we ervan uit de leden/ouders dit zelf melden bij de voorzitter. Dan worden er afspraken gemaakt hieromtrent.

Het bestuur van de schermvereniging geeft nooit naw-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen aan andere leden of personen zonder van tevoren telefonisch of persoonlijk toestemming te vragen aan de betreffende persoon. De naw-gegevens, telefoonnummers, emailadressen worden na beлindiging van het lidmaatschap bewaard (digitaal en schriftelijk) in het kader van het historisch belang om bij een eventueel jubileum of reьnie oud-leden te benaderen en uitnodigen. Indien u bezwaar heeft tegen het bewaren van uw gegevens kunt u dit bij beлindiging van het lidmaatschap kenbaar maken aan de voorzitter van de Schermvereniging.

Uitslagen, foto's en andere berichten op social media worden niet actief verwijderd na einde van het lidmaatschap. Indien u bezwaar heeft tegen het niet verwijderen van deze gegevens op social media, kunt u dit bij beлindiging van het lidmaatschap kenbaar maken aan de voorzitter van de Schermvereniging.

De leden hebben ten alle tijden recht op inzage, aanvulling, correctie en verwijdering van de eigen gegevens. Ze kunnen dan contact opnemen via de site met het bestuur, voor het maken van een afspraak met de voorzitter.