Schermvereniging Elan
SV Elan, thuispagina
Scherm historie
Schermen, uitleg
Scherm clinics
Club-info SV Elan
Club-info SV Elan
Links vanuit het schermen in Roermond
Contact met SV Elan

De trainingen van Schermvereniging Elan vinden plaats in de Sporthal Herteheym in Herten. U kunt komen kijken op dinsdagen tussen 18.15 en 20.30 uur. Indien u graag wilt gaan schermen adviseren wij u om een introductiecursus te volgen van zes lessen.

 

Schermdag:
Dinsdag


junioren: 18.15 - 19.15 uur

jong volwassenen : 18.45 - 19.45 uur

volwassenen: 19.30 - 21.00 uur

 

Locatie:
Sporthal Herteheym
Putkamp 6
6049 AK Herten

bestuur39-431p

Johan Wulms - Els Hoogmans - Caroline Schmitz - Gerda Hendrikx

Paul Jereskes - Theo Klaassen

Kosten:

 

Introductiecursus (6 weken): € 14,00

Inschrijfgeld (eenmalig): € 8,50

 

Maandelijkse contributie:

 

 • Junioren (tot 21 jaar) € 14,50
 • Senioren € 18,50

 

Familiekorting:

 

 • 1ste kind € 14,50
 • 2de kind € 8,50
 • 3de en elk volgende kind € 5,50

 

KNAS contributie (wordt jaarlijks door KNAS opnieuw vastgesteld):

 

 • Junioren (tot 21 jaar) € 28,75
 • Senioren € 57,50

 
Gelieve contributie via automatische afschrijving te voldoen.
Bankrelatie Rabobank IBAN: NL75 RABO 0144.1693.20
t.n.v. Schermvereniging Elan te Roermond.

Kleding en andere attributen:

 

Speciaal voor de schermer die al ruimere tijd lid is van de vereniging denken wij aan de aanschaf van een vest, handschoen en floret. Het masker, broek en sokken kan eventueel later. Wilt u echter mee op toernooi, dan is een totale uitrusting nodig.

 

Overzicht van benodigde kleding en kosten:

 

 • Masker jeugd: € 90,-
 • Masker Fie € 130,-
 • Schermvest jeugd € 70,-
 • Schermvest Fie € 137,-
 • Schermbroek jeugd € 44,-
 • Schermbroek Fie € 86,-
 • Ondervest jeugd € 56,-
 • Ondervest volw. € 62,-
 • Handschoen jeugd € 16,-
 • Handschoen volw. € 24,-
 • Floret mechanisch € 30,-
 • Floret elektrisch v.a. € 51,-
 • Floret elektrisch Fie v.a. € 100,-

 

(Al deze spullen kunnen op korte termijn geleverd worden, alle genoemde prijzen zijn indicatief)

degen0054Large

Regeling Maatschappelijke Participatie

Deze regeling maakt het mogelijk dat alle gezinsleden van huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociale minimum, in aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage van € 100,-. Deze bijdrage is bedoeld om deelname aan sportieve, maatschappelijke, culturele en/of schoolgerelateerde activiteiten mogelijk te maken.

 

Voor meer informatie of vragen kan er contact opgenomen worden met de Afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Roermond (0475-388 200). Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zonder afspraak terecht bij de balie van de Afdeling Sociale Zaken, Looskade 2 in Roermond.

Jeugdsportfonds

Als een kind wil sporten kost dit geld. De sportvereniging vraagt contributie en ook sportkleding is (vaak) noodzakelijk. Als deze kosten niet betaald kunnen worden dan kan het Jeugdsportfonds helpen. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van weinig geld lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en vergoedt sportspullen tot een maximum van € 225,- per jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar, uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit het Jeugdsportfonds.

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Wil Heimens, Sportservice Roermond, te bereiken via telefoonnummer 0475-359437.

MG6134Medium
afbeeldingclubinfo3

KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond) is de overkoepelende organisatie voor de schermsport in Nederland die bestaat uit 70 verenigingen, met in totaal ongeveer 2600 aangesloten schermers. De KNAS fungeert als belangenbehartiger voor de schermsport binnen de sportwereld (NOC-NSF) en als belangen-afweger binnen de bond om de middelen op een redelijke wijze te verdelen over de diverse aandachtsvelden.

 

Adres: Postbus 10101, 5240 GA Rosmalen

Website : www.knas.nl

Privacyverklaring

Schermvereniging Elan, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 40176188,

heeft de volgende gegevens digitaal op een laptop, beschermt met Windows Defender programma van de vereniging, in het bezit van de penningmeester en schriftelijk in een klapper, in het bezit van de voorzitter, opgeslagen:

 

NAW gegevens, geboortedatum en emailadres van alle leden en oud-leden, die zijzelf in een aanmeldingsformulier beschikbaar hebben gesteld.

Het bestuur van de Schermvereniging is zich er terdege van bewust dat een e-mailadres een bijzondere/ buitengewoon persoonsgegeven is en dat het in Europa niet te doen gebruikelijk is dit zomaar aan iemand te vragen. Echter is het in Nederland heel gebruikelijk om e-mailadres te bezitten voor een vereniging om zo snel hun leden van informatie te kunnen voorzien. Het bestuur zal er op toezien dat mail aan meerdere leden ten alle tijden in ‘blind-copy’ worden verzonden.

Deze gegevens zijn er t.b.v. van de administratie, het toesturen van brieven aan de leden, het vermelden van hun verjaardag in de verenigingsmail, contributieverwerking van de vereniging en de KNAS (Koninklijke Nederlandse Schermbond) en wedstrijdopgaven.

Het bestuur van de Schermvereniging zal bij beëindigen van hun functie alle gegevens (digitaal en schriftelijk) van de vereniging terug geven aan de vereniging en verwijderen uit hun eigen bestanden of database. De dan zittende voorzitter zal hier zorg voor dragen en scheidende lid van het bestuur een overeenkomst laten tekenen waarin het scheidende lid bevestigd geen gegevens van de Schermvereniging meer te bezitten.

Het bestuur van de schermvereniging heeft geen directe beschikking over de bankrekeningnummers van de leden, de leden regelen zelf de contributie betaling. De bankrekeningnummers staan echter wel vermeld op de bankafschriften van de vereniging.

Het bestuur van de Schermvereniging Elan beheert een website onder naam svelan.nl, alwaar namen van het bestuur vermeld staan en een 06-nummer van de contactpersoon. Naam en adresgegevens van de sporthal staan ook vermeld op de website.

 

Bij het bestuur van de Schermvereniging zijn twee app-groepen actief.
1. Het bestuur.
2. De zaterdagtraining.
Indien er leden in deze app-groep actief zijn beneden de 16 jaar, zullen de ouders schriftelijk toestemming moeten geven. Dit kan op de wekelijke trainingsavond bij de voorzitter. Bij beëindiging van het lidmaatschap draagt de voorzitter zorg voor verwijdering van de gegevens uit de app.

T.b.v. de wedstrijden worden bij opgave van de leden zelf, voor- en achternaam en geboortejaar verstrekt aan de betreffende wedstrijdorganisaties via de mail.

 

Schermvereniging Elan beschikt over een Facebook-account en instagram-account. Leden hebben op het aanmeldformulier mede getekend voor goedkeuring om eventuele foto’s en data te mogen vermelden op deze accounts. Bij minderjarige leden hebben de ouders toestemming gegeven.

Het bestuur van de schermvereniging stuurt via de verenigingsmail, wekelijks een nieuwsbrief naar alle leden. Deze wordt verstuurd zonder vermelding van e-mailadressen van de leden.

 

Het bestuur van de Schermvereniging bewaart/registreert geen medische gegevens van de leden. Indien er bijzonderheden zijn op medisch en of sociaal gebied gaan we ervan uit de leden/ouders dit zelf melden bij de voorzitter. Dan worden er afspraken gemaakt hieromtrent.

 

Het bestuur van de schermvereniging geeft nooit naw-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen aan andere leden of personen zonder van tevoren telefonisch of persoonlijk toestemming te vragen aan de betreffende persoon.

De naw-gegevens, telefoonnummers, emailadressen worden na beëindiging van het lidmaatschap bewaard (digitaal en schriftelijk) in het kader van het historisch belang om bij een eventueel jubileum of reünie oud-leden te benaderen en uitnodigen. Indien u bezwaar heeft tegen het bewaren van uw gegevens kunt u dit bij beëindiging van het lidmaatschap kenbaar maken aan de voorzitter van de Schermvereniging.

 

Uitslagen, foto’s en andere berichten op social media worden niet actief verwijderd na einde van het lidmaatschap. Indien u bezwaar heeft tegen het niet verwijderen van deze gegevens op social media, kunt u dit bij beëindiging van het lidmaatschap kenbaar maken aan de voorzitter van de Schermvereniging.

 

De leden hebben ten alle tijden recht op inzage, aanvulling, correctie en verwijdering van de eigen gegevens. Ze kunnen dan contact opnemen via de site met het bestuur, voor het maken van een afspraak met de voorzitter.

naar boven

naar boven